ข้อกำหนดการจัดจ้างออแกไนเซอร์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

ข้อกำหนดการจัดจ้างออแกไนเซอร์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13


23 พ.ย. 2561 38 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ข้อกำหนดการจัดจ้างออแกไนเซอร์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

ข้อกำหนด

การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนจัด ขึ้นทุก 2 ปี โดยเป็นโครงการร่วมระหว่าง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีร่วมจัด ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดผลรูปธรรมในการทำงานที่จริงจังมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณครั้งละ 2,000 ท่าน ที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และท้องถิ่น โดยมี ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ทำหน้าที่เลขานุการและประสานภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดงานสัมมนาวิชาการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานจึงเห็นควรให้มีการจัดจ้างออแกไนเซอร์เพื่อสนับสนุนการจัดงานโดยสามารถยื่นข้อเสนอได้ต้้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560

สอบถามและสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่

คุณจินตนา มโนรถกุล

jintana@roadsafetythai.org

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-938-8490  โทรสาร 02-938-8827 มือถือ 081-4437245

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved